Hovedpine hos børn og unge kan og skal behandles!

Hovedpinesygdomme er hyppige blandt børn og unge i dagens Danmark. Man ved at migræne rammer op til hvert 8. barn, mens hvert 5. barn på et tidspunkt vil være generet af tilbagevendende spændingshovedpine. Hovedpine hos børn har tidligere været en overset lidelse, som er blevet accepteret af forældre og samfund uden de store krav til behandling og hjælp til disse børn. Hovedpine blandt børn og unge kan og skal behandles.

Børne Hovedpine Centret, Glostrup Hospital er et landsdækkende center der åbnede i oktober 2006 og har siden tilbudt tværfaglig behandling til børn og unge med hovedpinesygdom.

I Centret er der ansat læger, sygeplejersker, fysioterapeut og psykolog og behandlingsforløbene tilpasses det enkelte barn.
Vi ser årligt ca. 300 nye børn. Børnene undersøges og diagnosticeres af børnelæger og bliver typisk fulgt i centret 1-1½ år.

Der mangler forskning, som kan være med til at udvikle viden omkring disse sygdomme hos børn. Derfor har Børne Hovedpine Centret taget initiativ til at opstarte flere sideløbende forskningsprojekter i centret.

Evaluering af tværfaglige behandlingsindsats af børn og unge med hovedpine sygdom:
Vha. smerte- og livskvalitetsspørgeskemaer undersøger vi, hvilken betydning hovedpinesygdom har for det enkelte barns liv. Desuden registrerer vi alt om barnets hovedpine og øvrige livsomstændigheder, således at vi slutteligt vil få et billede af, hvilke børn der lider af hovedpinesygdomme, hvilken type hovedpine de har og hvilken effekt der er af behandlingen i vores tværfaglige center.

Medicinoverforbrugshovedpine hos børn
Medicinoverforbrugshovedpine er en kronisk hovedpine, der er opstået pga. brug af smertestillende medicin i mere end 3-4 dage/uge.
Det er internationalt vist, at medicin overforbrugs hovedpine eksisterer hos børn og unge, men hvordan børnenes symptomer er, hvilke børn der er tale om, den forventede behandlingseffekt efter 3 måneders medicinstop og forløbet under selve medicinafvænningen ved lægerne meget lidt om. Ved at følge disse børn under og efter 3 måneders medicinstop vil vi få svar på nogle af disse spørgsmål.

Mekanismer ved spændingshovedpine
Hos voksne med spændingshovedpine ved man, at det smerteførende nervesystem kan aktiveres i løbet af årene. Dvs. smerterne forværres og bliver kroniske. Vi ønsker at undersøge ømhed i muskler og sener i skulder og nakke hos børn med spændingshovedpine, samt undersøge deres smertetærskel for at forstå mekanismerne bag smerterne bedre. Nuværende vides det ikke, om der er en sammenhæng mellem ømme muskler og hovedpine hos børn.

Udvikling og testning af nyt behandlingsprincip (styrketræning) til børn og unge med spændingshovedpine
Vi ønsker at teste muskelstyrken i skulder og nakke hos børn med spændingshovedpine og derefter afprøve effekten af styrketræning på børnenes hovedpine. Effekten af det nye styrketræningsprogram vil vi sammenligne med det nuværende behandlingstilbud i centret. Styrketræning er ikke en behandling man nuværende benytter til behandlingen af spændingshovedpine hos børn og unge, men hvis forsøgets resultater er som forventet, vil man i fremtiden have en ny behandling som kan hjælpe disse børn og unge. Forskningsprojekterne skal løbe over de næste 3 år og dele af projekterne skal indgå i en ph.d afhandling der udarbejdes af ut. efter 3 års forskning. I forskningssamarbejdet indgår Overlæge Liselotte Skov, Afdelingslæge Lise Lykke Thomsen og ut., alle børnelæger og en forskningsuddannet fysioterapeut, der normalt arbejder i centret. Desuden samarbejdes tæt med professor Rigmor Jensen, Dansk Hovedpinecenter og Fysiolog Lars Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

En ph.d. uddannelse er et 3-årigt studium ved Universitetet
Undertegnede har været færdiguddannet læge i 5 år og tidligere været ansat 2 år på børneafdelinger i Hovedstadsområdet.
Pr. 1. november 2008 startede jeg i en fuldtids-forskerstilling ved Børne Hovedpine Centret. Jeg er ansat for private fondsmidler.
Ud over det daglige arbejde med forskningsprojektet, indeholder de 3 år ca. ½ års kurser i forskningsrelaterede emner ved Københavns Universitet. Universitetet stiller derudover krav til hvad ph.d afhandlingen skal indeholde efter de 3 års forskning. Ved et ph.d. forsvar fremlægges afhandlingen for et panel af 3 seniorforskere(både danske og udenlandske). Hvis de kan godkende projektet tildeles man ph.d titlen og har således gennemgået en forskeruddannelse, der har resulteret i vigtig international forskning.

Det er vores håb at forskningens resultater vil give os større viden om hovedpinesygdomme hos børn og unge og resultere i nye behandlingstilbud.

Ann-Britt Langager Søe
Læge