Psykologisk behandling af hovedpine og ansigstsmerter ved dansk Hovedpinecenter

Dansk Hovedpinecenter er en højt specialiseret, tværfaglig afdeling på Glostrup Hospital, der tilbyder behandling til patienter, der lider af svær eller kronisk hovedpine, ansigtssmerter eller sjældne typer hovedpinesygdomme. Centret tilbyder, når det vurderes relevant, medicinsk (lægelig og sygeplejefaglig), fysioterapeutisk og psykologisk behandling. Der er ligeledes tilknyttet øvrige specialister, herunder tandlæge og psykiater.
 
HVORFOR PSYKOLGISK BEHANDLING AF HOVEDPINE OG ANSIGSTSMERTER? 
I Dansk Hovedpinecenter tages der udgangspunkt i den bio-psyko-sociale forståelse af hvad sygdom og sundhed er, og som peger på, at der altid vil være en gensidig påvirkning mellem biologiske, psykologiske og sociale forhold. Det vil sige, at det, der sker i vores krop, vores sind og i vores relationer til andre og verden, har indflydelse på hinanden. Den bio-psyko-sociale sygdomsforståelse kan give et billede af kompleksiteten i den enkelte patients smerteoplevelse. For eksempel vil kroniske smerter, for de fleste, der rammes, påvirke humøret, evnen til at koncentrere sig og til at huske. Mange vil opleve, at der er en forskel mellem, hvad de ønsker at lave og hvad de faktisk kan holde til på jobbet, i familien og i andre sociale sammenhænge. Dette kan hos mange medføre vanskelige følelser, som fx ked-af-det-hed, opgivenhed, frustration, utålmodighed, der igen kan bidrage til at forværre smerterne. 

I psykologisk behandling rettes fokus mod hvordan de biologiske, psykologiske og sociale faktorer gensidigt påvirker hinanden og det kan bidrage til, at man får et mere nuanceret syn på smerter og den effekt, smerterne har på ens liv.  Psykologisk behandling kan støtte den enkelte i at lære at håndtere livet med kronisk smerte på bedst mulig måde. Den psykologiske behandling på centret har sit primære fokus på at bedre smertepatienternes generelle trivsel og livskvalitet og ikke alene på at reducere den fysiske smerte. 

DEN INDLEDENDE INDIVIDUELLE SAMTALE HOS PSYKOLOG
Henvisningen til psykolog ved Dansk Hovedpinecenter foregår via andre fagpersoner ved centret, når det vurderes relevant.  Den indledende psykologiske samtale er en struktureret samtale, der har til formål at afklare, hvorvidt psykologisk behandling ved Dansk Hovedpinecenter er relevant og hensigtsmæssig. Samtalen varer ca. 1 time. Psykologen spørger ind til den enkeltes liv, hovedpinen og hvordan hovedpinen påvirker hverdagen. Psykologen fortæller også om det/de behandlingstilbud, der eventuelt vurderes relevant(e). 

Hvis det vurderes relevant med et gruppetilbud, sættes personen på venteliste og indkaldes, når der er ledig plads i en gruppe. Ventetiden varierer meget, som regel vil denne ikke overskride 6 måneder. Hvis det ikke vurderes relevant med gruppetilbud, vil der tages stilling til det videre forløb. Nogle vil blive afsluttet i psykologisk behandling, andre kan blive opfordret til at søge psykologisk behandling i andet regi, eventuelt via egen læge. I nogle tilfælde, når det vurderes relevant, og såfremt der er ressourcer til det i psykologgruppen, tilbydes kortere individuelle samtaleforløb i Dansk Hovedpinecenters regi. Individuelle samtaleforløb vil som oftest tilbydes med tanke på senere deltagelse i et gruppeforløb.

PSYKOLOGISKE BEHANDLINGSTILBUDI GRUPPE
Dansk Hovedpinecenter tilbyder primært psykologisk behandling i grupper. Kronisk hovedpine og ansigtssmerter er usynlige sygdomme og mange oplever, at det kan være svært for omgivelserne at forstå, hvad et liv med smerter indebærer. Et gruppeforløb ved Dansk Hovedpinecenter giver mulighed for at møde andre, der også lever med kroniske eller svære smerteproblematikker. Dansk Hovedpinecenter har forskellige gruppetilbud. Overordnet set har gruppeforløbene fokus på almenpsykologiske emner, som er relevante for personer, der ønsker at blive bedre kendt med sig selv. Forløbene er samtidig tilrettelagt for personer, der lider af svær eller kronisk hovedpine og/eller ansigtssmerter. Målgruppen er personer, der allerede er patienter ved centret, og som oplever, at stress kan være en forværrende faktor for smerterne eller, at det er svært at leve med og acceptere smerterne. Psykologisk behandling vil aldrig stå alene, men være en del af det tværfaglige behandlingstilbud. En gruppesession har typisk fokus på erfaringsudveksling, dialogbaseret undervisning og en afsluttende afspændingsøvelse. Erfaringsudveksling handler om at dele erfaringer og reflektere omkring forskellige spørgsmål og temaer sammen med de øvrige gruppedeltagere. Undervisningen vil som regel foregå som en dialogbaseret gennemgang af forskellige temaer og i de fleste forløb vil afspændingsøvelser blive introduceret som et redskab til smertehåndtering. Et gruppeforløb vil typisk strække sig over 9 uger med en ugentlig gruppesamtale af 2,5 times varighed.  Der er ca. 8 deltagere i gruppen som ledes af en psykolog. 

FORVENTET EFFEKT AF PSYKOLOGISK BEHANDLING
Tilbagemeldingerne fra personer, der har gennemført psykologisk behandling ved Dansk hovedpinecenter peger i retning af, at behandlingen, for de fleste, har en betydelig positiv effekt på den generelle trivsel og en god effekt på arbejdsevnen. Endvidere giver en hel del tilbagemelding om, at behandlingen har positiv effekt på smerterne, enten i intensitet, hyppighed eller varighed. Denne effekt beskrives dog som relativ lille. Det er derfor afgørende ikke at forvente, at psykologisk behandling skal få smerterne til at forsvinde. Det handler om at blive bedre kendt med sig selv og sine smerter således, at man bedst muligt kan leve sit liv med de livsvilkår, der nu engang er der lige nu.

Ved psykologerne ved Dansk Hovedpinecenter - Camilla Bjørbæk Møller, Dorte Kjeldgaard, Trine Zimmer