Ordinær generalforsamling

Vi holder ordinær generalforsamling i Taulov lørdag den 21. april kl. 10.00-11.00 med efterfølgende frokost for foreningens medlemmer på KRYB·I·LY Kro.

Tilmelding senest den 13. april af hensyn til arrangementet på post@hovedpineforeningen .dk eller 70220052 oplys venligst jeres medlemsnr. Står bagest på jeres blad. Man kan kun deltage såfremt abonnement for 2012 er betalt. 

Er der nogen der har lyst til at gå ind i bestyrelse er I meget velkommen til at melde jer.

Efter generalforsamlingen kommer Kenn Ehler Skytte fra body-for-living i Odense og fortæller lidt om forskellige behandlingsformer han bruger til hovedpine og migræne. Mulighed for en prøvebehandling. Efter dette foredrag er der frokost for foreningens medlemmer. 

I år har vi 15 års fødselsdag.

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende jfr. vedtægternes §11:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent herunder firmakontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
Eventuelt

Husk forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ved udgangen af marts måned 2012.

På valg er:
Kasserer Connie Nielson (modtager genvalg)
Ole Nielsen (modtager genvalg)
Line Thomsen og Kirsten Dyrholm udtræder af bestyrelsen et år før tiden af personlige grunde.
Revisor Rikke S. Poulsen (modtager genvalg)
Revisor suppleant Else Marie Sørensen (modtager genvalg)