Ny forskning i behandlingen af medicinoverforbrugshovedpine

Et overforbrug af smertestillende- og/eller anfaldsmedicin i en længere periode kan forværre hovedpine. Behandlingen er totalt ophør med den forårsagede medicin i mindst to måneder og de der har gennemgået en medicinsanering ved, at det sjældent er uden symptomer som hovedpine, kvalme, opkast, tristhed og influenzalignende symptomer. Men nu er der ny forskning på området, der kan afhjælpe den svære saneringsperiode.

Skrevet af Hovedpinesygeplejerske, Maren Eriksen

Et forskerteam tilknyttet Dansk Hovedpinecenter har netop offentliggjort et studie*, med Læge og Ph.D. Louise Ninett Carlsen som førsteforfatter. I studiet sammenlignede man tre forskellige behandlingsmetoder ved medicinoverforbrugshovedpine. I den ene me- tode, som vi kender her fra Danmark, fjernede man alt smertestillende medicin og tilbød hjælp af nødmedicin og psykologisk støtte. Ved den anden metode, som bl.a. til dels praktiseres i USA, så man bort fra overforbruget og tilbød opstart af forebyggende be- handling samtidig med det eksisterende overforbrug og ved den tredje og sidste meto- de, der ofte anvendes i Sydeuropa, medicinsanerede man patienterne for alt smertestil- lende og opstartede samtidig forebyggende behandling. Alle metoder viste sig at have effekt, men overraskende viste studiet, at det ikke var den gængse metode i Danmark, der viste sig at være den mest effektive, men derimod metoden med medicinsanering kombineret med opstart af forebyggende behandling samtidig. Det var som udgangs- punkt ikke det resultat man havde forventet.

Da studiet er ret overbevisende, har man allerede taget konsekvensen på Dansk Hovedpinecenter og er be- gyndt at introducere resultatet af studiet hos patienter med medicinoverforbrugshovedpine og dermed tilbyde forebyggende behandling samtidig med medicinsane- ring. Desuden har man medtaget metoden i det nye referenceprogram for hovedpine, der er behandlingsvej- ledningen af hovedpine for fagfolk, således at metoden kan blive taget i brug andre steder end Dansk Hovedpi- necenter. Fremadrettet ser det derfor ud til at den svære saneringsperiode ved medicinoverforbrugshovedpine, kan være lidt mere overskuelig.